ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.09.2016 р. N 15631/5/99-99-15-03-02-16

Щодо порядку визначення податкових зобов'язань з ПДВ у разі здійснення операції з постачання (продажу) об'єкта незавершеного будівництва

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку (далі - Управління) щодо порядку визначення податкових зобов'язань з ПДВ у разі здійснення операції з постачання (продажу) об'єкта незавершеного будівництва особою, яка на дату переходу права власності на такий об'єкт та отримання часткової оплати від покупця, не була зареєстрована як платник ПДВ, а остаточна оплата за об'єкт надійде від покупця після реєстрації особи як платника ПДВ, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 - 183 ПКУ та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 N 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за N 1456/26233.

Коло осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов'язані бути зареєстровані як платники ПДВ, визначено у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 та пункті 180.1 статті 180 ПКУ.

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 ПКУ під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).

Згідно з пунктами 183.1 та 183.2 статті 183 ПКУ для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ (далі - Заява).

У разі якщо останній день строку подання Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день (пункт 183.6 статті 183 ПКУ).

Отже, обов'язок щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань з ПДВ в особи, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ виникає, починаючи з дати такої реєстрації. При цьому у разі якщо така особа не подала / несвоєчасно подала Заяву до контролюючого органу, обов'язок щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань з ПДВ виникає з дня, наступного за граничним днем, який встановлений для подання Заяви, тобто з 11 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто загального обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг понад 1 млн. гривень за останні 12 календарних місяців.

Водночас звертаємо увагу, що будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ у випадках та в порядку, передбачених статтею 183 ПКУ, не подала до контролюючого органу Заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування ПДВ (пункт 183.10 статті 183 ПКУ).

Щодо визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ у разі здійснення операції з постачання (продажу) об'єкта незавершеного будівництва повідомляємо.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Враховуючи те, що виникнення податкових зобов'язань з ПДВ відбувається за правилом першої події, якою у даному випадку є фактична дата переходу права власності на об'єкт незавершеного будівництва покупцю, то в Управління, яке на дату такого переходу та отримання часткової оплати за об'єкт від покупця не було зареєстровано як платник ПДВ, податкові зобов'язання з ПДВ за операцією з постачання (продажу) об'єкта незавершеного будівництва не виникають.

 

В. о. заступника Голови

М. В. Продан