МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.08.2010 г. N 8754/0/14-10/18


Щодо затвердження проекту колективного договору

Правові принципи розробки, висновку й виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників і власника визначає Закон України "Про колективні договори й угоди" (далі - Закон).

У той же час згідно зі статтею 14 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП)строки, порядок ведення переговорів, дозвіл розбіжностей, що виникають у ході їх ведення, порядок розробки, висновку й внесення змін і доповнень у колективний договір, відповідальність за його виконання регулюються Законом України " Про колективні договори й угоди".

У відповідності зі статтею 13Закону проект колективного договору обговорюється в трудовому колективі й виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.

У випадку якщо збори (конференція) трудового колективу відхилятьпроект колективного договору або окремі його положення, сторони відновляютьпереговори для пошуку необхідного рішення.

Строк цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект у цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу.
Після схваленняпроекту колективного договору загальними зборами (конференцією)трудового колективу він підписується вповноваженими представниками сторін не пізніше чому через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлене зборами (конференцією) трудового колективу.

Згідно зі статтею 245КЗпП працівники мають право брати участьу керуванні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні союзи, щодіють у трудових колективах, інші органі, уповноваженітрудовим колективом на представництво, вносити пропозиції по поліпшенню роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного й побутового обслуговування. Власник або уповноважений їм орган зобов'язано створювати умови,які забезпечувалиб участь працівників у керуванні підприємствами, установами, організаціями. Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язано у встановлений строк розглядати критичні зауваження й пропозиції працівників і повідомляти їх про вжиті заходи.

Відповідно до частини 9 статті 65 Господарського кодексуУкраїни рішення по соціально-економічних питаннях, що стосуються діяльності підприємства, виробляються й ухвалюються його органами керування при участітрудового колективу й уповноважених їм органів.

Держава визнає профспілкиповноважними представникамипрацівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав і інтересів (стаття 13Закону України "Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності").

Щодо матеріальної відповідальності працівника за збиток, заподіяний підприємству

Згідно зі статтею 130 Кодексу законів про працю України працівники несуть матеріальну відповідальність за збиток,заподіяний підприємству, установі, організації в результаті порушення покладених на них трудових обов'язків. При покладанні матеріальної відповідальності права й законні інтереси працівників гарантуються шляхом установлення відповідальності тільки за прямий дійсний збиток,тільки в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, що такий збиток заподіяний підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Дана відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку й не повинна перевищувати повного розміру заподіяного збитку,за винятком випадків, передбачених законодавством. На працівників не може бути покладена відповідальність за збиток, який належить до категорії нормального виробничого ризику.

Одночасно вказуємо, що офіційне тлумачення законів України дає Конституційний Суд України (стаття 147 Конституції України).
<...>


Заступник Міністра

В. М. Коломієць