ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦІ 

ЛИСТ

від 20.05.2016 р. N 5602/4/4.6-ДП-16

Департамент з питань праці Держпраці розглянув лист щодо надання роз'яснення про необхідність проведення атестації за умовами праці на робочому місці слюсаря з ремонту автомобіля у разі зайнятості на цих роботах менше ніж 50 % робочого часу та повідомляє наступне.

Однією з основних вимог при реалізації права працівників на пільги і компенсації, закріплених ст. 7 Закону України "Про охорону праці", є результати атестації робочих місць.

Основні нормативні документи, що регулюють процес проведення атестації робочих місць на підприємстві, - Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442, і Методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.92 N 41.

Згідно із зазначеними нормативними документами відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника (власника) підприємства, організації. Проведення атестації оформляється наказом керівника, в якому вказується склад атестаційної комісії, порядок проведення досліджень робочих місць тощо.

Здійснення організаційного, методичного керівництва і контролю за проведенням роботи на всіх етапах, складання переліку робочих місць, що підлягають атестації, визначення обсягів досліджень шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища, організація цих досліджень покладається на атестаційну комісію.

Атестаційна комісія складає "Карту умов праці", у якій містяться кількісні та якісні характеристики факторів виробничого середовища і трудового процесу, гігієнічна оцінка умов праці, рекомендації щодо їх поліпшення, запропоновані пільги і компенсації.

У "Карті умов праці" за результатами замірів відображаються ступені шкідливості й небезпечності кожного чинника виробничого середовища і трудового процесу.

Атестаційною комісією для встановлення тривалості дії на працівника шкідливих виробничих факторів здійснюється також складання фотографії робочого дня, без якої неможливо у повному обсязі оформити "Карту умов праці".

Списком виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 N 1290, передбачено надання додаткової відпустки слюсарям з ремонту автомобілів, зайнятим в автогосподарствах ремонтом двигунів автомобілів, що працюють на газі (4 дні) та на етилованому бензині (7 днів).

Відповідно до Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.98 N 16), у розрахунок часу, що дає право працівнику на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах із шкідливими і важкими умовами праці не менше ніж половину тривалості робочого дня, установленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад.

Типове положення щодо оцінки умов праці на робочих місцях та порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці, затверджене постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 03.30.86 N 387/22-78 (далі - Типове положення).

Відповідно до зазначеного Типового положення, розрахунок розмірів доплат за умови праці здійснюється на робочих місцях залежно від фактичного стану умов праці, зокрема від ступеня шкідливості чинників виробничого середовища і важкості робіт, встановлених за показниками Гігієнічної класифікації умов праці.

Таким чином, конкретні розміри доплат визначаються на підставі атестації робочих місць та оцінки умов праці на них відповідно до Типового положення, затвердженого вищезазначеною постановою.

При цьому слід зауважити, що відсоток зайнятості у несприятливих умовах враховується при розрахунку доплати до тарифних ставок чи посадових окладів. Доплата працівнику надається навіть за умови зайнятості у відповідних умовах менше ніж 50 % робочої зміни.

Ураховуючи вищезазначене, визначити фактичну тривалість робочого часу у шкідливих умовах праці для встановлення права працівника на додаткову відпустку, а також ступені шкідливості виробничих чинників і трудового процесу для здійснення доплат за умови праці, неможливо без проведення атестації робочих місць на підприємстві.

Непроведения атестації робочих місць є порушенням законодавства про працю, у тому числі постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442, і тягне за собою відповідальність, передбачену частиною першою ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Директор

В. Сажієнко