МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

До питання кадрового забезпечення науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

Судовими експертами науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту (далі - НДУСЕ) на сьогодні проводяться експертні дослідження за восьмидесятьма напрямками у різних галузях знань, зокрема криміналістичні, інженерно-технічні, економічні, товарознавчі, у сфері інтелектуальної власності, психологічні, мистецтвознавчі, екологічні та інші дослідження.

Висновки судових експертів базуються на використанні спеціальних знань та спрямовані на забезпечення правоохоронних і судових органів незалежною об'єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.

Згідно із процесуальним законодавством України висновки судових експертів можуть надаватися лише особами, які відповідають вимогам Закону України "Про судову експертизу" (далі - Закон). Так статтею 10 Закону встановлено, що судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.

Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

Враховуючи, що державні судові експерти перебувають у трудових відносинах з державними спеціалізованими установами, вони обіймають посади різних категорій, які в залежності від кола повноважень мають свої характерні ознаки щодо кваліфікаційних вимог.

Посада судового експерта за своєю природою є винятковою, оскільки має певні особливості. З одного боку, робота експерта полягає у проведенні із застосуванням своїх спеціальних знань (з практично необмеженого кола питань - науки, техніки, ремесла тощо) науково обґрунтованого дослідження для встановлення фактів, що мають доказове значення під час розслідування та розгляду справ у судах, з іншого - судовий експерт набуває статусу процесуальної особи під час надання висновку і таким чином у своїй професійній діяльності поєднує статус фахівця з відповідної галузі знань, науковця та процесуальної особи. Крім того, відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України судові експерти можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків. Це суттєво відрізняє роботу професійного судового експерта від інших професіоналів у відповідних галузях знань - працівників установ, підприємств та організацій різних секторів економіки.

При цьому в НДУСЕ Мін'юсту передбачені також посади наукових співробітників, основним завданням яких є проведення прикладних наукових робіт, у тому числі й пошукових, пов'язаних з розробкою нових та удосконаленням існуючих методик проведення судових експертиз. Наукові співробітники, як правило, також мають кваліфікацію судового експерта і залучаються до проведення складних комісійних, комплексних та повторних судових експертиз.

Тому створення належного кадрового складу висококваліфікованих професіоналів експертних установ Мін'юсту потребує встановлення особливих вимог до осіб, що можуть обіймати посади судових експертів та керівників різних рівнів НДУСЕ.

Відповідно до статті 8 Закону організаційно-управлінські засади діяльності державних спеціалізованих установ покладаються на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність.

Згідно із підпунктом 83 пункту 4 та підпунктом 2 пункту 5 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 395 (далі - Положення), Мін'юст з метою організації діяльності НДУСЕ, що належить до сфери його управління, в установленому порядку здійснює добір кадрів на керівні посади та призначає і звільняє з посад їх керівників.

З метою якісного та належного добору кадрів, підвищення професійного рівня судових експертів, сприяння у підготовці кваліфікованих експертних кадрів, надання методичної допомоги та поширення серед експертного середовища високоморальних принципів, та на підставі вищезазначених положень законодавства Міністерством юстиції розроблено та наказом від 19.04.2012 N 611/5 затверджено Довідник кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції (далі - Довідник), який погоджено з Міністерством соціальної політики України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Відповідно до назви цього документа в його основу покладено посадову ознаку, оскільки кваліфікаційні вимоги до працівників НДУСЕ визначаються їхніми посадовими обов'язками, які у свою чергу зумовлюють найменування посади.

Вказаний Довідник є документом, який містить типові кваліфікаційні характеристики посад працівників НДУСЕ та встановлює вимоги до змісту професійної діяльності та кваліфікації працівників НДУСЕ.

Зокрема у Довіднику визначено кваліфікаційні характеристики посад керівників НДУСЕ, до яких належать директор, заступник директора, учений секретар, завідувач відділення, завідувач лабораторії, завідувач відділу (самостійного), завідувач сектору. Також у Довіднику детально прописано кваліфікаційні вимоги до осіб, що можуть обіймати посади професіоналів НДУСЕ, зокрема: судових експертів, у тому числі головного, провідного та старшого судового експерта, наукових співробітників (головного, провідного, старшого, наукового та молодшого наукового співробітника).

Основною метою створення такого Довідника є сприяння вирішенню питань ефективного розподілу праці між працівниками НДУСЕ, забезпечення єдності при визначенні їхніх посадових обов'язків.

Положення вказаного Довідника є підставою для розроблення та затвердження посадових інструкцій працівників НДУСЕ, в яких зазначається конкретний перелік їх посадових прав і обов'язків, виходячи із завдань, функцій, встановлених відповідними нормативно-правовими актами, статутами НДУСЕ відповідної експертної установи.

Поряд з тим, Довідник також є базою під час розроблення статутів НДУСЕ та положень про їх структурні підрозділи в частині прав і обов'язків керівників, добору й розстановки кадрів, здійснення контролю за відповідністю працівника його спеціальності та кваліфікації, конкурсного відбору та атестації працівників, організації стажування, розроблення та вдосконалення програм підготовки та підвищення кваліфікації працівників відповідно до змісту їх професійної діяльності.

Наприклад, згідно Довідника на посаду директора НДУСЕ може бути призначена особа, яка має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом не менше 15 років, у тому числі: досвід роботи у галузі судової експертизи або наукової роботи не менше 5 років, а за наявності наукового ступеня доктора або кандидата наук - не менше 3 років; досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років.

При цьому директор повинен знати: Конституцію України, закони України "Про судову експертизу", "Про наукову та науково-технічну діяльність", інші нормативно-правові акти, що регламентують судово-експертну та наукову діяльність; основи міжнародного і європейського законодавства з питань судової експертизи; основи економіки, фінансів і управління; етику ділового спілкування; основи наукової організації праці; правила й норми охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки; основні положення трудового законодавства.

Таким чином, особа, яка не відповідає вищевказаним кваліфікаційним вимогам, не може брати участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора НДУСЕ та бути призначеною на посаду керівника експертної установи Мін'юсту.

З моменту запровадження Довідника НДУСЕ спільно з Мін'юстом проведено роботу з оптимізації структури експертних установ, зокрема за рахунок зменшення кількості керівних посад вивільнено штатні одиниці для збільшення кількості посад судових експертів. Такі зміни спрямовані на максимально ефективне використання кадрового потенціалу. Виходячи з показників роботи НДУСЕ, за останні місяці спостерігається покращення результатів експертної роботи, а саме скорочення термінів проведення складних багатооб'єктних експертиз.

На теперішній час у нашій країні загальна чисельність судових експертів усіх державних спеціалізованих експертних установ та тих, що здійснюють судово-експертну діяльність самостійно на професійній основі (приватних), налічує близько восьми тисяч фахівців у різних галузях знань, якими щорічно проводиться понад мільйон судових експертиз.

Єдині підходи до належного добору кадрів дають можливість забезпечити належний рівень кваліфікації цих фахівців та як наслідок якість, високий науковий рівень та обґрунтованість експертних висновків.

Доцільним вважаємо запровадження таких вимог й до державних експертів інших державних спеціалізованих установ (МВС, СБУ, Міноборони, Держприкордонслужби та МОЗ). Також, враховуючи велике значення результатів роботи судового експерта та його відповідальність за надання повних та обґрунтованих висновків, заслуговує на увагу пропозиція щодо запровадження окремих кваліфікаційних вимог і до осіб, що мають намір здійснювати судово-експертну діяльність як приватні експерти, а саме в частині вимог до стажу роботи за фахом.

З огляду на викладене, на нашу думку пропозиція щодо запровадження кваліфікаційних вимог до осіб, що мають намір отримати кваліфікацію судового експерта, має бути законодавчо закріплена, тому такі положення доцільно відобразити в проекті нової редакції Закону України "Про судову експертизу".

 

Заступник начальника Управління -
начальник відділу організаційного
та нормативно-правового
забезпечення Управління експертного
забезпечення правосуддя

О. М. Стельмах

Начальник відділу науково-методичного
забезпечення Управління експертного
забезпечення правосуддя

Н. М. Ткаченко