МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.09.2016 р. N 7811/4.5

Щодо внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу

(Витяг)

<...> Щодо питання 1.

Пунктом 10 Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу в редакції, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року N 993 (далі - Положення про ДЮСШ), спортивні школи підлягали державній атестації не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому МОН. Проте порядок такої атестації не був встановлений.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 р. N 248 до діючого Положення про ДЮСШ внесено ряд змін, зокрема пункт 10 виключено.

Водночас звертаємо увагу, що відповідно до Положення про ДЮСШ наказом Мінмолодьспорту від 10.12.2013 р. N 1216 <...> затверджено Положення про надання категорій спортивним школам.

Одержана спортивною школою відповідна категорія в повній мірі визначає результативність, ефективність та якість її діяльності саме за виконання критеріїв та показників з основного напряму діяльності спортивних шкіл - забезпечення фізичного розвитку в обраному виді спорту та підготовки спортсменів для резервного спорту.

Крім того, протягом терміну дії категорії орган, який надав спортивній школі вищу, першу або другу категорію, має право перевірити дотримання вимог і за підсумками перевірки позбавити спортивну школу наданої категорії.

Щодо питання 2.

Починаючи з 2015 року, часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видатків Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності припинено.

Відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та Положення про ДЮСШ фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів власника (засновника) та/або відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.

Згідно із Бюджетним кодексом України джерелом фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл є кошти відповідних місцевих бюджетів, конкретні обсяги яких на цю мету визначаються самостійно місцевими органами влади при розробці та затвердженні їх бюджетів.

Щодо питання 3.

Спортивна школа організовує навчально-тренувальний процес відповідно до науково розробленої системи багатолітньої спортивної підготовки, що забезпечує спадкоємність завдань, засобів, методів, організаційних форм підготовки спортсменів всіх вікових груп.

Виходячи із структури багатолітньої системи підготовки, здійснюється планування тренувального процесу окремо на кожному етапі.

Тижневий режим навчально-тренувальної роботи на етапах підготовки встановлено Порядком наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневого режиму навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, затвердженим наказом Мінмолодьспорту від 17.01.2015 р. N 67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", <...> (далі - Порядок).

Для кожної групи (етапу) визначені тижневі тренувальні навантаження, які можуть виконуватися спортсменами з урахуванням їх віку - від 6 годин на тиждень у групах початкової підготовки до 32 годин у групах підготовки до вищої спортивної майстерності. За наявності у складі групи спеціалізованої підготовки або групи підготовки до вищої спортивної майстерності вихованців, які входять до складу національної збірної команди України з видів спорту, затвердженого наказом Мінмолодьспорту, тижневий режим навчально-тренувальної роботи може бути збільшено до 36 годин (пункт 13 Порядку).

Пунктом 17 Положення про ДЮСШ визначено тривалість одного навчально-тренувального заняття для різних груп:

у групах початкової та фізкультурно-реабілітаційної підготовки - двох навчальних годин;

у групах базової підготовки першого - третього років навчання - трьох навчальних годин;

у групах базової підготовки четвертого - п'ятого років навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності - чотирьох навчальних годин.

Навчально-тренувальні заняття проводяться згідно із розкладом, де визначається кількість днів тренувань та часи проведення навчально-тренувальних занять, з урахуванням встановленого тижневого навантаження для навчальних груп.

Відповідно до встановленої норми максимальний тижневий режим навчально-тренувальної роботи може бути 36 годин. Отже, при встановленні такого режиму для групи сумарна тривалість занять в один день не може перевищувати 6 навчальних годин. Контроль за дотриманням цих вимог здійснюється адміністрацією спортивної школи.

На початку навчального року визначається обсяг навчально-тренувальної роботи тренерів-викладачів, формується кількість груп в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах.

Разом з тим, відповідно до пункту 21 Положення про ДЮСШ до спортивної школи приймаються всі особи, які бажають займатися фізичною культурою і спортом. Отже, набір вихованців у тренера-викладача може бути більше за встановлені норми. Для збереження вихованців і за неможливості спортивної школи здійснювати оплату праці за фактичну кількість груп за згодою тренера-викладача керівництвом спортивної школи може бути запропоновано проведення занять на громадських засадах з урахуванням конкретних умов, що склалися у спортивній школі для проведення навчально-тренувальної роботи.

 

Заступник міністра
молоді та спорту України -
керівник апарату

М. Даневич