План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Клас 1. Необоротні активи 

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291.)

Субрахунки
 (відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291) 

Сфера
застосування 

Код 

Назва 

Код 

Назва 

10

Основні засоби

100

Інвестиційна нерухомість

Усі види діяльності

101 

Земельні ділянки 

102 

Капітальні витрати на поліпшення земель 

103 

Будинки та споруди 

104 

Машини та обладнання 

105 

Транспортні засоби 

106 

Інструменти, прилади та інвентар 

107 

Тварини

108 

Багаторічні насадження 

109 

Інші основні засоби 

11 

Інші необоротні матеріальні активи 

111 

Бібліотечні фонди 

Усі види діяльності 

112 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

113 

Тимчасові (нетитульні) споруди 

114 

Природні ресурси 

115 

Інвентарна тара 

116 

Предмети прокату 

117 

Інші необоротні матеріальні активи 

12 

Нематеріальні активи 

121 

Права користування природними ресурсами 

Усі види діяльності 

122 

Права користування майном 

123 

Права на комерційні позначення

124 

Права на об'єкти промислової власності 

125 

Авторське право та суміжні з ним права

127 

Інші нематеріальні активи 

13 

Знос (амортизація) необоротних активів 

131 

Знос основних засобів 

Усі види діяльності 

132 

Знос інших необоротних матеріальних активів 

133 

Накопичена амортизація нематеріальних активів 

134

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

135

Знос інвестиційної нерухомості

14 

Довгострокові фінансові інвестиції 

141 

Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі 

Усі види діяльності 

142 

Інші інвестиції пов'язаним сторонам 

143 

Інвестиції непов'язаним сторонам 

15 

Капітальні інвестиції 

151 

Капітальне будівництво 

Усі види діяльності 

152 

Придбання (виготовлення) основних засобів 

153 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 

154 

Придбання (створення) нематеріальних активів 

155 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

16 

Довгострокові біологічні активи

161

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

162

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю

163  

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

164

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

165

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю

166

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю

17 

Відстрочені податкові активи 

  

За видами відстрочених податкових активів 

Усі види діяльності 

18 

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи

181

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Усі види діяльності 

182

Довгострокові векселі одержані

183

Інша дебіторська заборгованість

184

Інші необоротні активи

19 

Гудвіл

  

За видами об'єктів інвестування 

Усі види діяльності 

191

Гудвіл при придбанні

193

Гудвіл при приватизації (корпоратизації)

 

 

Клас 2. Запаси 

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)

Субрахунки
 (відповідно до Інструкції № 291) 

Сфера
застосування 

Код 

Назва 

Код 

Назва 

20 

Виробничі запаси 

201 

Сировина й матеріали 

Усі види діяльності 

202 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 

203 

Паливо 

204 

Тара й тарні матеріали 

205 

Будівельні матеріали 

206 

Матеріали, передані в переробку 

207 

Запасні частини 

208 

Матеріали сільськогосподарського призначення 

209 

Інші матеріали 

21 

Поточні біологічні активи

211

Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

212

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

213

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

22 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 

  

За видами предметів 

Усі види діяльності 

23 

Виробництво 

  

За видами виробництва 

Усі види діяльності 

24 

Брак у виробництві 

  

За видами продукції 

Галузі матеріального виробництва 

25 

Напівфабрикати 

  

За видами напівфабрикатів 

Промисловість 

26 

Готова продукція 

  

За видами готової продукції 

Промисловість, сільське господарство та ін. 

27 

Продукція сільськогосподарського виробництва 

  

За видами продукції 

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом 

28 

Товари 

281 

Товари на складі 

Усі види діяльності 

282 

Товари в торгівлі 

283 

Товари на комісії 

284 

Тара під товарами 

285 

Торгова націнка 

286

Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

 

 

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи 

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)

Субрахунки
 (відповідно до Інструкції № 291) 

Сфера
застосування 

Код 

Назва 

Код 

Назва 

30 

Готівка 

301 

Готівка в національній валюті 

Усі види діяльності 

302 

Готівка в іноземній валюті 

31 

Рахунки в банках 

311 

Поточні рахунки в національній валюті 

Усі види діяльності 

312 

Поточні рахунки в іноземній валюті 

313 

Інші рахунки в банку в національній валюті 

314 

Інші рахунки в банку в іноземній валюті 

315

Спеціальні рахунки в національній валюті

316

Спеціальні рахунки в іноземній валюті

33 
 

Інші кошти 
 

331 

Грошові документи в національній валюті 

Усі види діяльності 

332 

Грошові документи в іноземній валюті 

333 

Грошові кошти в дорозі в національній валюті 

334 

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 

335

Електронні гроші, номіновані в національній валюті

 

34 

Короткострокові векселі одержані 

341 

Короткострокові векселі, одержані в національній валюті 

Усі види діяльності 

342 

Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті 

35 

Поточні фінансові інвестиції 

351 

Еквіваленти грошових коштів 

Усі види діяльності 

352 

Інші поточні фінансові інвестиції 

36 

Розрахунки з покупцями та замовниками 

361 

Розрахунки з вітчизняними покупцями 

Усі види діяльності 

362 

Розрахунки з іноземними покупцями 

363

Розрахунки з учасниками ПФГ

364

Розрахунки за гарантійним забезпеченням

37 

Розрахунки з різними дебіторами 

371 

Розрахунки за виданими авансами 

Усі види діяльності 

372 

Розрахунки з підзвітними особами 

373 

Розрахунки за нарахованими доходами 

374 

Розрахунки за претензіями 

375 

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 

376 

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок 

377 

Розрахунки з іншими дебіторами 

378

Розрахунки з державними цільовими фондами

379

Розрахунки за операціями з деривативами

38 

Резерв сумнівних боргів 

  

За дебіторами 

Усі види діяльності 

39 

Витрати майбутніх періодів 

  

За видами витрат 

Усі види діяльності 

 

 

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань 

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)

Субрахунки
 (відповідно до Інструкції № 291) 

Сфера
застосування 

Код 

Назва 

Код 

Назва 

40 
 
 
 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

401

Статутний капітал

Усі види діяльності 

402

Пайовий капітал

403

Інший зареєстрований капітал

404

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

41 
 
 
 

Капітал у дооцінках

411

Дооцінка (уцінка) основних засобів

Усі види діяльності

412

Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів

413

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

414

Інший капітал у дооцінках

42 

Додатковий капітал 

421 

Емісійний дохід 

Усі види діяльності 

422 

Інший вкладений капітал 

423 

Накопичені курсові різниці 

424 

Безоплатно одержані необоротні активи 

425 

Інший додатковий капітал 

43 

Резервний капітал 

  

За видами капіталу 

Усі види діяльності 

44 

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 

441 

Прибуток нерозподілений 

Усі види діяльності 

442 

Непокриті збитки 

443 

Прибуток, використаний у звітному періоді 

45 

Вилучений капітал 

451 

Вилучені акції 

Усі види діяльності 

452 

Вилучені вклади й паї 

453 

Інший вилучений капітал 

46 

Неоплачений капітал 

  

За видами капіталу 

Усі види діяльності 

47 

Забезпечення майбутніх витрат і платежів 

471 

Забезпечення виплат відпусток 

Усі види діяльності 

472 

Додаткове пенсійне забезпечення 

473 

Забезпечення гарантійних зобов'язань 

474 

Забезпечення інших витрат і платежів 

475

Забезпечення призового фонду (резерв виплат)

476

Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

477

Забезпечення матеріального заохочення

478

Забезпечення відновлення земельних ділянок

48 

Цільове фінансування і цільові надходження 

  

За об'єктами фінансування 

Усі види діяльності 

481

Кошти, вивільнені від оподаткування

482

Кошти з бюджету та державних цільових фондів

483

Благодійна допомога

484

Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень

49 

Страхові резерви 

491

Технічні резерви

Страхова діяльність 

492

Резерви із страхування життя

493

Частка перестраховиків у технічних резервах

494

Частка перестраховиків у резервах із страхування життя

495

Результат зміни технічних резервів

496

Результат зміни резервів із страхування життя

 

 

Клас 5. Довгострокові зобов'язання 

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)

Субрахунки
 (відповідно до Інструкції № 291) 

Сфера
застосування 

Код 

Назва 

Код 

Назва 

50 

Довгострокові позики 

501 

Довгострокові кредити банків у національній валюті 

Усі види діяльності 

502 

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті 

503 

Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті 

504 

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті 

505 

Інші довгострокові позики в національній валюті 

506 

Інші довгострокові позики в іноземній валюті 

51 

Довгострокові векселі видані 

511 

Довгострокові векселі, видані в національній валюті 

Усі види діяльності 

512 

Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті 

52 

Довгострокові зобов'язання за облігаціями 

521 

Зобов'язання за облігаціями 

Усі види діяльності 

522 

Премія за випущеними облігаціями 

523 

Дисконт за випущеними облігаціями 

53 

Довгострокові зобов'язання з оренди 

531 

Зобов'язання з фінансової оренди 

Усі види діяльності 

532 

Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів 

54 

Відстрочені податкові зобов'язання 

  

За видами зобов'язань 

Усі види діяльності 

55 

Інші довгострокові зобов'язання 

  

За видами зобов'язань 

Усі види діяльності 

 

 

Клас 6. Поточні зобов'язання 

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)

Субрахунки
 (відповідно до Інструкції № 291) 

Сфера
застосування 

Код 

Назва 

Код 

Назва 

60 

Короткострокові позики 

601 

Короткострокові кредити банків у національній валюті 

Усі види діяльності 

602 

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті 

603 

Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті 

604 

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті 

605 

Прострочені позики в національній валюті 

606 

Прострочені позики в іноземній валюті 

61 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

611 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті 

Усі види діяльності 

612 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті

62 

Короткострокові векселі видані 

621 

Короткострокові векселі, видані в національній валюті 

Усі види діяльності 

622 

Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті 

63 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками 

631 

Розрахунки з вітчизняними постачальниками 

Усі види діяльності  

632 

Розрахунки з іноземними постачальниками 

633

Розрахунки з учасниками ПФГ

64 

Розрахунки за податками й платежами 

641 

Розрахунки за податками 

Усі види діяльності  

642 

Розрахунки за обов'язковими платежами 

643 

Податкові зобов'язання 

644 

Податковий кредит 

65 

Розрахунки за страхуванням 

651 

За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування

Усі види діяльності  

652 

За соціальним страхуванням 

654 

За індивідуальним страхуванням 

655 

За страхуванням майна 

66 

Розрахунки за виплатами працівникам

661 

Розрахунки за заробітною платою 

Усі види діяльності  

662 

Розрахунки з депонентами 

663

Розрахунки за іншими виплатами

67 

Розрахунки з учасниками 

671 

Розрахунки за нарахованими дивідендами 

Усі види діяльності  

672 

Розрахунки за іншими виплатами 

68

Розрахунки за іншими операціями

680

Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

Усі види діяльності

681 

Розрахунки за авансами одержаними 

682 

Внутрішні розрахунки 

683 

Внутрішньогосподарські розрахунки 

684 

Розрахунки за нарахованими відсотками 

685 

Розрахунки з іншими кредиторами 

69 

Доходи майбутніх періодів 

  

За видами доходів 

Усі види діяльності  

 

 

Клас 7. Доходи і результати діяльності 

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)

Субрахунки
 (відповідно до Інструкції № 291) 

Сфера
застосування 

Код 

Назва 

Код 

Назва 

70 

Доходи від реалізації 

701 

Дохід від реалізації готової продукції 

Усі види діяльності  

702 

Дохід від реалізації товарів 

703 

Дохід від реалізації робіт і послуг 

704 

Вирахування з доходу 

705

Перестрахування

71

Інший операційний дохід

710

Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Усі види діяльності

711 

Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти 

712 

Дохід від реалізації інших оборотних активів 

713 

Дохід від операційної оренди активів 

714 

Дохід від операційної курсової різниці 

715 

Одержані штрафи, пені, неустойки 

716 

Відшкодування раніше списаних активів 

717 

Дохід від списання кредиторської заборгованості 

718 

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

719 

Інші доходи від операційної діяльності 

72 

Дохід від участі в капіталі 

721 

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства 

Усі види діяльності 

722 

Дохід від спільної діяльності 

723 

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства 

73 

Інші фінансові доходи 

731 

Дивіденди одержані 

Усі види діяльності 

732 

Відсотки одержані 

733 

Інші доходи від фінансових операцій 

74 

Інші доходи 

740

Дохід від зміни вартості фінансових інструментів

Усі види діяльності, крім торгівлі цінними паперами

741 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 

Усі види діяльності 

742 

Дохід від відновлення корисності активів

744 

Дохід від неопераційної курсової різниці 

745 

Дохід від безоплатно одержаних активів 

746 

Інші доходи

76 

Страхові платежі 

  

За видами страхування 

Страхова діяльність 

79 

Фінансові результати 

791 

Результат операційної діяльності 

Усі види діяльності 

792 

Результат фінансових операцій 

793 

Результат іншої діяльності 

 

 

Клас 8. Витрати за елементами 

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)

Субрахунки
 (відповідно до Інструкції № 291) 

Сфера
застосування 

Код 

Назва 

Код 

Назва 

80 

Матеріальні витрати 

801 

Витрати сировини й матеріалів 

Усі види діяльності 

802 

Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів 

803 

Витрати палива й енергії 

804 

Витрати тари й тарних матеріалів 

805 

Витрати будівельних матеріалів 

806 

Витрати запасних частин 

807 

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення 

808 

Витрати товарів 

809 

Інші матеріальні витрати 

81 

Витрати на оплату праці 

811 

Виплати за окладами й тарифами 

Усі види діяльності 

812 

Премії та заохочення 

813 

Компенсаційні виплати 

814 

Оплата відпусток 

815 

Оплата іншого невідпрацьованого часу 

816 

Інші витрати на оплату праці 

82 

Відрахування на соціальні заходи 

821 

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Усі види діяльності 

824 

Відрахування на індивідуальне страхування 

83 

Амортизація 

831 

Амортизація основних засобів 

Усі види діяльності 

832 

Амортизація інших необоротних матеріальних активів 

833 

Амортизація нематеріальних активів 

84 

Інші операційні витрати 

  

За видами витрат 

Усі види діяльності 

85 

Інші затрати 

  

За видами затрат 

Усі види діяльності 

 

 

Клас 9. Витрати діяльності 

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)

Субрахунки
 (відповідно до Інструкції № 291) 

Сфера
застосування 

Код 

Назва 

Код 

Назва 

90 

Собівартість реалізації 

901 

Собівартість реалізованої готової продукції 

Усі види діяльності 

902 

Собівартість реалізованих товарів 

903 

Собівартість реалізованих робіт і послуг 

904

Страхові виплати

91 

Загальновиробничі витрати 

  

За видами витрат 

Усі види діяльності 

92 

Адміністративні витрати 

  

За видами витрат 

Усі види діяльності 

93 

Витрати на збут 

  

За видами витрат 

Усі види діяльності 

94

Інші витрати операційної діяльності

940

Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Усі види діяльності

941 

Витрати на дослідження і розробки 

942 

Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти 

943 

Собівартість реалізованих виробничих запасів 

944 

Сумнівні та безнадійні борги 

945 

Втрати від операційної курсової різниці 

946 

Втрати від знецінення запасів 

947 

Нестачі і втрати від псування цінностей 

948 

Визнані штрафи, пені, неустойки 

949 

Інші витрати операційної діяльності 

95 

Фінансові витрати 

951 

Відсотки за кредит 

Усі види діяльності 

952 

Інші фінансові витрати 

96 

Втрати від участі в капіталі 

961 

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства 

Усі види діяльності 

962 

Втрати від спільної діяльності 

963 

Втрати від інвестицій в дочірні підприємства 

97 

Інші витрати 

970

Витрати від зміни вартості фінансових інструментів

Усі види діяльності, крім торгівлі цінними паперами 

971 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій 

Усі види діяльності 

972 

Втрати від зменшення корисності активів

974 

Втрати від неопераційних курсових різниць 

975 

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 

976 

Списання необоротних активів 

977 

Інші витрати діяльності 

98 

Податок на прибуток 

 

За видами витрат  

Усі види діяльності 

 

 

Клас 0. Позабалансові рахунки 

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)

Субрахунки
 (відповідно до Інструкції № 291) 

Сфера
застосування 

Код 

Назва 

Код 

Назва 

01 

Орендовані необоротні активи 

  

За видами активів 

Усі види діяльності 

02 

Активи на відповідальному зберіганні 

021 

Устаткування, прийняте для монтажу 

Усі види діяльності 

022 

Матеріали, прийняті для переробки 

023 

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні 

024 

Товари, прийняті на комісію 

025 

Матеріальні цінності довірителя

03 

Контрактні зобов'язання 

  

За видами зобов'язань 

Усі види діяльності 

04 

Непередбачені активи й зобов'язання 

041 

Непередбачені активи 

Усі види діяльності 

042 

Непередбачені зобов'язання 

05 

Гарантії та забезпечення надані 

  

За видами гарантій та забезпечень наданих 

Усі види діяльності 

06 

Гарантії та забезпечення отримані 

  

За видами гарантій та забезпечень отриманих 

Усі види діяльності 

07 

Списані активи 

071 

Списана дебіторська заборгованість 

Усі види діяльності 

072 

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей 

08 

Бланки суворого обліку 

  

За видами бланків 

Усі види діяльності 

09

Амортизаційні відрахування 

 

 

Усі види діяльності