Депутати зобов’яжуть приймати дітей до дитячих садків без щеплення

Депутати зобов’яжуть приймати дітей до дитячих садків без щеплення

 

На даний час в Законі України ”Про захист населення від інфекційних хвороб” існує неузгодженість між нормами статті 12, в якій вказується на добровільний порядок проведення профілактичних щеплень дітей, та статті 15, в якій міститься заборона приймати дітей, які не отримали профілактичних щеплень, до дитячих закладів.

Саме тому Народний депутат України Анатолій Дирів вніс до Верховної Ради проект Закону України «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо прийому дітей, яким не зроблено профілактичних щеплень, до дитячих закладів)».

Він важає, що норма щодо заборони відвідування дитячих навчальних закладів дітям, які не отримали профілактичних щеплень, порушує гарантоване кожному конституційне право на освіту.

Відповідно до ст. 24, 53 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Кожен має право на освіту. Повна загальна освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Статтею 19 Закону України ”Про охорону дитинства” визначено, що кожна дитина має право на освіту.

Згідно зі статтями 2, 6 Закону України ”Про загальну середню освіту”   основним завданням законодавства про загальну середню освіту є забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.

Нормами  статей 2, 28 Закону України ”Про дошкільну освіту” основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту  забезпечуються права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти.

 Відповідно до п. 1 ст. 3 та ст.  6  Закону України ”Про освіту” громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Основними принципами освіти в Україні є: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.

Пунктом  ”и” статті 6, 42, 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я кожний громадянин має право на охорону здоров’я, що передбачає правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних із станом здоров’я. 

Згода інформованого відповідно до статті 39 Основ пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

Відповідно до ст. 12 Закону України ”Про захист населення від інфекційних хвороб” повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації та за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Вважаємо, що встановлена заборона відвідування дитячих навчальних закладів дітям, які не отримали профілактичних щеплень суперечить Конвенції про права дитини, Загальній декларації прав дитини, Міжнародному пакту про економічні, соціальні і культурні права, Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Протоколу № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права людини та біомедицину, Європейській соціальній хартії, а також  Конституції України, Законам України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства».

Зважаючи на те, що в чинному законодавстві України немає єдиної позиції щодо добровільного порядку вакцинації дітей, вважаємо за необхідне внести зміни до статті 15 Закону України ”Про захист населення від інфекційних хвороб” з метою узгодження порушеного питання.  

Прийняття даного проекту Закону сприятиме усуненню суперечностей між статтею 12 та статтею 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб“ та скасує встановлені обмеження щодо прийому у дитячі заклади тих дітей, яким не зроблено профілактичні щеплення.

 

Соціальний захист громадян