Україна вивчає новий європейський термін: «медіація»

Медіація

 

В умовах розвитку демократії, на шляху до правової держави та громадянського суспільства національне законодавство потребує інноваційних підходів для подальшого ефективного розвитку та застосування.

З метою ефективної імплементації стандартів, які стосуються альтернативного розв’язання спорів, в межах законодавства Європейського Союзу було прийнято Директиву 2008/52/EC Європейського Парламенту та Ради з певних аспектів медіації у цивільних та комерційних справах, а Рада Європи прийняла наступні рекомендації та керівні принципи: Рекомендація Rec (98)1 про медіацію в сімейних справах, Рекомендація Rec (99) 19 про медіацію в кримінальних справах, Рекомендація Rec (2001) 9 про альтернативні методи розв’язання спорів між адміністративними органами і приватними сторонами, Рекомендація Rec (2002)10 про медіацію в цивільних справах, Керівні принципи для кращого виконання наявної рекомендації про медіацію в кримінальних справах, Керівні принципи для кращого виконання наявної рекомендації про альтернативні методи розв’язання спорів між адміністративними органами і приватними сторонам, Керівні принципи для кращого виконання наявної рекомендації про медіацію в сімейних справах і медіацію в цивільних справах,

Ефективність медіації визнана європейським співтовариством - більшість документів Ради Європи та Директива ЄС рекомендують впровадження медіації як основного методу альтернативного розв’язання спорів на досудовому етапі або під час судового розгляду.

В усьому світі медіація є однією з найпопулярніших форм врегулювання конфліктів. Медіація отримала значного розвитку в країнах Європі, Австралії, США та, наразі, активно розвивається на території країн пострадянського простору. Зокрема, у 2010 році в Російській федерації було прийнято відповідний закон про альтернативну процедуру вирішення спорів за участі посередника (процедуру медіації).

Принципова можливість медіації заснована на визнанні факту позитивного впливу присутності нейтральної сторони на ефективність проведення переговорів. Медіація є одним з альтернативних методів розв’язання спорів (конфліктів) цивілізованим способом шляхом порозуміння за допомогою професійного посередника - медіатора. Медіація має свої значні переваги та сприяє налагодженню діалогу між сторонами конфлікту, встановленню партнерських відносин. Порозуміння досягається шляхом організації медіатором переговорного процесу між сторонами конфлікту та пошуку прийнятного для обох сторін варіанту його розв’язання. Сторони беруть участь у медіації на засадах добровільності та самостійно приймають рішення, яким чином конфлікт між ними може бути врегульований.

Медіація застосовується у багатьох сферах суспільних відносин, стосується широкого кола питань, однак, найбільш розповсюдженим є проведення медіації при вирішенні сімейних, трудових та господарських спорів.

В умовах недостатнього фінансування та надмірної завантаженості судової системи судовими справами, запровадження на законодавчому рівні процедур медіації сприятиме вдосконаленню механізмів захисту прав людини і громадянина.

Наразі, в Україні процедури медіації не регламентовані на законодавчому рівні, що значно ускладнює її застосування на практиці. У зв’язку з цим народними депутатами С.В. Ківаловим та В.А. Бондиком був розроблений проект Закону України «Про медіацію».

Метою законопроекту є запровадження на законодавчому рівні інституту медіації Україні. Основним завданням зазначеного проекту Закону є створення правових умов для застосування в Україні процедури медіації.

Закон визначає правові засади впровадження та проведення позасудової процедури врегулювання конфліктів за взаємною згодою сторін конфлікту (медіації) та за участю посередника (медіатора), визначає її принципи та порядок проведення медіації, а також правовий статус медіатора.

Законопроектом пропонується визначити: засади організації медіації в Україні; статус медіатора в Україні; права та обов’язки сторін медіації; процедуру медіації тощо. Крім того, задля визначення особливостей застосування процедури медіації в окремих категоріях справ проектом закону пропонується внести зміни до Кримінально – процесуального кодексу України, Кодексу законів про працю України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та Закону України «Про виконавче провадження».

Законопроект сприятиме розвитку процедури медіації в Україні. Водночас, наслідком прийняття цього проекту стане підвищення ефективності роботи судових органів, удосконалення правових механізмів забезпечення права особи на захист своїх прав і свобод та приведення чинного законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів.

 

Соціальний захист громадян