Суди контролюватимуть хід виконання своїх рішень

 

Судова влада в Україні покликана відігравати найважливішу роль у розбудові демократичної та правової держави, бути найміцнішим гарантом дієвого та своєчасного захисту прав і свобод громадян.

 Право на судовий захист є конституційним правом, закріпленим ст. 55 Конституції, яка визначає, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади.

В свою чергу, судовий контроль — специфічний вид контролю в сфері державного управління. Особливість цього контролю полягає в тому, що його здійснюють не систематично, не повсякденно, як, наприклад, контроль з боку спеціалізованих контролюю¬чих органів або прокурорський нагляд за законністю в держав¬ному управлінні, а одноразово під час розгляду справ. Юрисдикція судів України поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі (ст. 124 Конституції України).

Судовий контроль у публічно-правовій сфері за захистом прав, свобод, інтересів громадян та юридичних осіб від порушень з боку органів державної влади і органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб здійснюється системою адміністративних судів. Головною метою судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах є реалізація основних завдань адміністративного судочинства при здійсненні адміністративними судами правосуддя, оскільки воно не обмежується винесенням судового рішення, а також передбачає його виконання.

Кожний судовий процес повинен завершуватися реалізацією судового рішення у спірних правовідносинах між його сторонами.

Тому після вирішення публічно-правового спору і набрання судовим рішенням законної сили суд продовжує відігравати активну роль у реалізації сторонами прав та законних інтересів, із приводу захисту яких він прийняв судове рішення. Від здійснення належного контролю за виконанням судового рішення прямо залежить і ефективність правосуддя.

Статтею 267 Кодексу адміністративного судочинства передбачені спеціальні способи судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах. Одним з таких способів є зобов’язання суб’єкта владних повноважень надати звіт про виконання судового рішення. Хоча дані заходи спрямовані на реалізацією судового рішення у спірних правовідносинах між його сторонами, однак, внаслідок того, що термін подачі звіту про виконання рішень суду не встановлено на законодавчому рівні, то суди можуть встановлювати будь-який термін для подачі вказаного звіту від місяця до року, а це кардинально змінює основну мету цього законодавчого положення, і як закономірність, на практиці виникають ситуації, за яких ця норма не те щоб не виконувалась, а й навіть взагалі стає фактично декларативною та гальмує процес виконання судових рішень.

Окрім того, наявність такої можливості як «встановлення нового строку подання звіту» (ч.2 ст. 267 КАС) призводить до зловживання правом з боку уповноважених осіб.

Народний депутат України Кармазін Ю.А. пропонує більш детально конкретизувати питання щодо подання звіту про виконання судового рішення.

Для цього ним підготовлено законопроект, який спрямований на забезпечення реалізації конституційного права громадян України та юридичних осіб на судовий захист у сфері публічно-правових відносин та забезпечення належного судового контролю за виконанням судових рішень.

Законопроектом пропонується внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства щодо подання звіту про виконання судового рішення, зокрема, встановлення конкретного терміну для подання вказаного звіту та унеможливлення затягування виконання судових рішень.

 

Соціальний захист громадян