Роботодавці розширять коло своїх прав

Роботодавець

 

Десять років практики застосування Закону України «Про організації роботодавців» можуть вважатися успішним. Відповідно до його положень створено та зареєстровано сотні територіальних та галузевих організацій роботодавців, десятки їх об'єднань, у тому числі 22 всеукраїнських.

Разом з цим практика застосування зазначеного Закону виявила низку його недоліків, зокрема, нечітке визначення та суперечливе тлумачення термінів «роботодавець», «організація роботодавців», «об'єднання організацій роботодавців», невизначеною залишається процедура державної реєстрації організацій роботодавців та їх об'єднань, дещо застарілі гарантії діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань тощо.

Саме тому народними депутатами України О. Б. Шевчуком і Я. М. Сухим було подано до Верховної Ради проект Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності».

Однією з підстав необхідності внесення змін до Закону України «Про організації роботодавців» є також невідповідність окремих його положень Конвенції Міжнародної організації праці N 87 про свободу асоціації та захист права на організацію 1948 р., ратифікованої Україною у 1956 р., та Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

Метою цього законопроекту є усунення недоліків діючого Закону, спрямованих на подальшу реалізацію права роботодавців на свободу об'єднань, деталізацію права на створення об'єднань організацій роботодавців, принципів їх діяльності, запровадження спеціального правового режиму державної реєстрації організацій роботодавців та їх об'єднань, унормування їх участі у соціальному діалозі на різних рівнях шляхом об'єднання у спільний представницький орган організацій роботодавців, їх об'єднань, якісно нових засадах участі організацій роботодавців та їх об'єднань у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), колективно-переговорному процесі щодо укладення колективних угод, у сфері професійного навчання, перекваліфікації, підвищення кваліфікації, представництві та захисті інтересів своїх членів під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, встановленні покращених механізмів взаємодії організацій роботодавців та їх об'єднань з органами державної влади та місцевого самоврядування тощо.

Законопроектом запропоновано оновлену мету і завдання організацій роботодавців та їх об'єднань, в тому числі підвищення конкурентоспроможності національної економіки, сприяння збільшенню обсягів виробництва продукції і послуг, сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобігання страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів, контроль за виконанням іншими сторонами соціального діалогу зобов'язань за колективними угодами тощо.

Питання відрахувань роботодавцями коштів у вигляді вступних, членських та цільових внесків організаціям роботодавців та їх об'єднанням узгоджено із Податковим кодексом України.

Законопроект складається з десяти розділів, враховуючи прикінцеві положення.

Проектом Закону визначаються особливості правового регулювання, засади створення та діяльності організацій роботодавців, об'єднань організацій роботодавців, основні принципи їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, об'єднаннями громадян.

Дія цього Закону поширюється на роботодавців, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців (в тому числі на ті, що утворені до набуття чинності цим Законом), а також на відносини, що виникають між роботодавцями, організаціями роботодавців, їх об'єднаннями та органами державної влади, місцевого самоврядування у межах їх повноважень, визначених законодавством, а також профспілками, їх організаціями, об'єднаннями.

Проект Закону забезпечить підвищення ролі організацій роботодавців, об'єднань організацій роботодавців під час формування та реалізації державної соціальної, економічної політики, регулювання соціальних, економічних, трудових відносин та участі у соціальному діалозі.

 

Соціальний захист громадян