Як захистити свої трудові права?

Згідно зі статтею 43 Конституції України всі ми маємо право на працю. В свою чергу при цьому перед роботодавцями постає питання: як прийняти працівника? За трудовим договором чи за договором підряду чи іншим договором цивільно-правового характеру?

Мінсоцполітики в своєму листі від 16.05.2011 № 151/06/186-11 з цього приводу зауважило, що при виконанні робіт, наданні послуг на підставі трудового договору повинні бути дотримані вимоги трудового законодавства, а при укладанні цивільно-правового договору на виконання певної роботи або за надання певних послуг слід керуватися цивільним законодавством.

За цивільно-правовим договором оплачується не процес праці, а його результат. Особа, яка виконує роботу на підставі цивільно-правового договору, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

Слід підкреслити, що правильне застосування того чи того договору убезпечить від непорозумінь, а в деяких випадках – і від трудових спорів, особливо з громадянами, які виконують роботу за договором підряду або договором про надання послуг, зокрема, щодо записів про роботу в трудову книжку, надання відпусток, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, оплати за час тимчасової непрацездатності (за листком непрацездатності), виплати доплат, надбавок, премій тощо.

Приведемо найхарактерніші відмінності, а головне – правові наслідки трудового договору та договору підряду (про надання послуг), які найчастіше застосовують на практиці.

Яким законодавчим актом регулюється 

Трудовий договір укладається відповідно до глави ІІІ Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП).

Статтею 22 КЗпП встановлено гарантії при укладенні трудового договору, зокрема, забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу, будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладенні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання. 

Договір підряду / про надання послуг укладається відповідно до глав 61 та 63 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

Будь-яких гарантій при укладенні договорів підряду ЦК України не передбачено. 

Поняття договору 

Трудовий договір (ст. 21 КЗпП) – угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Згідно зі статтею 626 ЦК України договором підряду / про надання послуг є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Договір підряду

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл (ст. 837 ЦК України).

Договір про надання послуг

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901 ЦК України). 

Статус працівника за укладеним договором 

За трудовим договором громадянин набуває статусу «працівник», його трудові відносини регулює законодавство про працю. Він має, зокрема, право на відпочинок відповідно до законів про обмеження трудового дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові та безпечні умови праці, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на право звернення до суду для вирішення трудового спору незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством. 

Громадянин за договором підряду / про надання послуг набуває статусу «підрядник» (про надання послуг – «виконавець»).

Він є учасником цивільних відносин, заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленню, які регулюються цивільним законодавством, а також, в окремих випадках, договорами, які не суперечать положенням актів цивільного законодавства. 

Предмет і мета договору 

Предметом трудового договору є процес праці, а саме: виконання роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією, посадою, тобто виконання працівником певної трудової функції.

При цьому трудова функція працівника, як правило, не передбачає будь-якого кінцевого результату, за винятком строкових трудових договорів, що укладаються з особами для виконання певної роботи у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк (ст. 23 КЗпП). 

За договором підряду предметом договору є кінцевий результат, тобто виконання підрядником / виконавцем обумовленої роботи, направленої на досягнення кінцевого результату.

У даному разі важливим є результат роботи, а не спосіб його досягнення. 

Строк договору 

Трудовий договір може бути (ст. 23 КЗпП):

безстроковим, що укладається на невизначений строк;

на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

– таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Застереження:

1. Строковий трудовий договір, переукладений один чи кілька разів, за винятком вищезазначених випадків, вважається укладеним на невизначений строк.

2. Якщо після закінчення терміну строкового трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Приклади підстав для укладення строкових трудових договорів: прийняття на сезонні роботи, на роботи, які виконуються за певний час; на час відсутнього працівника (наприклад, у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), у разі повернення працівника, обраного на виборну посаду (депутата тощо) на своє робоче місце (посаду), а також тих, хто проходить військову (альтернативну) службу. 

1. У договорі підряду / про надання послуг встановлюються строки виконання роботи або її окремих етапів.

Якщо ж у договорі підряду не встановлено таких строків, підрядник повинен виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у прийнятні строки, які б відповідали суті зобов'язання, характеру та обсягам роботи й практиці ділових стосунків (ст. 846 ЦК України).

2. Строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами (ст. 904 ЦК України).

В обох випадках договір набирає чинності з моменту його укладення (ст. 631 ЦК України).

Договір підряду / про надання послуг не може бути укладений на невизначений строк (виконання конкретної роботи обумовлюється певним часом її виконання). 

Умови (зміст) договору 

У трудовий договір включають, як правило:

1. Основні умови (без наявності однієї з умов договір не може бути укладений):

– місце роботи (об'єкт, дільниця, цех, структурний підрозділ);

– трудові функції (визначаються посадовою або робочою інструкцією);

– оплата праці (встановлюється відповідно до затвердженої на підприємстві, в установі, організації системи оплати праці).

2. Додаткові умови (можуть встановлюватися як з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, так і громадянина, з яким укладається договір);

– випробування;

– встановлення індивідуального режиму роботи;

– укладення договору про повну матеріальну відповідальність;

– інші. 

Зміст договору підряду / про надання послуг відповідно до статті 628 ЦК України становлять умови, визначені згодою сторін, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Під час укладення договору замовник і підрядник повинні:

– визначити конкретний вид роботи (характер послуги), яка підлягає виконанню;

– передбачити точні ціни (розмір оплати наданої послуги) або обумовити порядок їх (його) визначення;

– встановити строк виконання роботи або послуги.

Кінцевий результат роботи або наданої послуги визначається в двосторонньому акті здавання-приймання роботи (послуги). 

Умови виконання договору 

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Працівник зобов'язаний виконувати обов'язки (роботу) не лише за посадовою (робочою) інструкцією, а й за правилами внутрішнього трудового розпорядку, положеннями та інструкціями з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.

Умови для виконання працівником покладених на нього обов'язків (ст. 141 КЗпП) повинен забезпечити власник або уповноважений ним орган шляхом правильної організації праці працівника, створення умов для зростання продуктивності праці, забезпечення трудової та виробничої дисципліни, неухильного дотримання законодавства про працю і правил охорони праці, уважного ставлення до потреб і запитів працівника, поліпшення умов праці та побуту. 

1. Підрядник виконує за завданням замовника певну роботу на свій ризик.

Він, згідно зі статтею 838 ЦК України, має право, якщо інше не встановлено договором, залучати до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як замовник. Підрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену договором, зі свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором.

За договором підряду робота може виконуватися частково або в повному обсязі з матеріалу замовника. У цьому разі мають бути в договорі встановлені норми витрат матеріалу, строки повернення його залишків та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків.

2. За договором про надання послуг виконавець повинен надати послугу особисто. У випадках, установлених договором, виконавець має право покласти виконання договору на іншу особу, залишаючись відповідальним перед замовником у повному обсязі за порушення договору (ст. 902 ЦК України). 

Режим праці і відпочинку 

Характерною ознакою трудового договору є підлягання працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку (як нормативний акт обов'язковий для працівника і власника або уповноваженого ним органу).

Правилами, з урахуванням вимог чинного законодавства, визначається: трудовий розпорядок на підприємстві, в установі, організації; час відпочинку; порядок надання відпусток; інші складові, що регулюють трудові відносини. 

Підрядник / виконавець не зобов'язаний виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку замовника.

Замовник має право у будь-який час перевіряти тільки хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника. Крім того, замовник не вирішує питань побуту та відпочинку підрядника. 

Оплата праці (роботи), ціна роботи 

Оплата праці здійснюється на підставі чинного положення про оплату праці (систему оплати праці), розроблену з урахуванням чинного законодавства та затвердженого трудовим колективом (обов'язковий додаток до колективного договору).

Для підприємств, установ, організацій усіх форм власності є обов'язковими норми і гарантії оплати праці, визначені законодавством. Зокрема, щодо мінімального розміру заробітної плати, норм оплати: за роботу в надурочний час, у святкові і неробочі дні, у нічний час; за час простою не з вини працівника і т. ін., а також щодо гарантій для працівників на оплату відпусток, за час виконання державних обов'язків, для тих, хто направляється на медогляди до медичних установ, та в інших випадках, передбачених законодавством.

Оплата праці гарантована. Заробітна плата відповідно до статті 115 КЗпП виплачується регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів. 

1. У договорі підряду, відповідно до статей 843 та 844 ЦК України, визначається ціна роботи або способи її визначення.

Якщо у договорі не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами.

Ціна роботи у договорі включає відшкодування витрат підрядника, плату за виконану роботу і може бути визначена у кошторисі.

Якщо робота виконується відповідно до складеного підрядником кошторису, він набирає чинності і стає частиною договору з моменту підтвердження його замовником.

Якщо договором підряду не передбачено попередню оплату виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточного здавання роботи за умови, що її виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, достроково (ст. 854 ЦК України).

2. За договором про надання послуг, якщо він передбачає надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, встановлені договором. У разі неможливості виконати договір, не з вини виконавця, замовник зобов'язаний виплатити виконавцеві прийнятну для обох плату. Якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він зобов'язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 903 ЦК України). 

Охорона праці 

На підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності відповідно до чинного законодавства повинні бути створені безпечні і нешкідливі умови праці.

Важливим є положення про право працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують.

У разі шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний здійснити відповідне відшкодування (ст. 173 КЗпП).

Розмір втраченого працівником у цьому разі заробітку, що підлягає відшкодуванню, визначається згідно зі статтею 1197 ЦК України.

Для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці власник або уповноважений ним орган повинен виділяти у встановленому порядку кошти і необхідні матеріали, використання яких визначається в колективному договорі і контролюється трудовим колективом.

Законом України «Про охорону праці» для працівників встановлено гарантії прав на охорону праці, зокрема, права:

– на охорону праці під час роботи на підприємстві;

– на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Цим Законом та КЗпП України (ст. 187, 190) забороняється використання праці жінок та неповнолітніх, тобто осіб віком до вісімнадцяти років, на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах за виключенням окремих видів, а також залучення зазначеної категорії працівників до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. 

За договором підряду сторони рівноправні, і замовник не зобов'язаний забезпечувати підрядникові належні та безпечні умови праці.

ЦК України не встановлює будь-яких вимог до замовника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці виконавця.

Підрядник / виконавець виконує роботу на свій ризик, а тому у зв'язку з цим ЦК України містить застереження щодо осіб, які мають право укладати договори підряду або договори про надання послуг.

Відповідно до статті 1196 ЦК України підлягає відшкодуванню тільки шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю підрядникові під час виконання договірних зобов'язань. Відшкодування здійснюється на підставах, установлених статтями 1166 та 1187 ЦК України. 

Державне соціальне та пенсійне страхування 

Відповідно до чинного трудового законодавства всі працівники підлягають обов'язковому державному соціальному та пенсійному страхуванню, внески на яке сплачуються підприємствами, установами, організаціями без будь-яких відрахувань із заробітної плати.

В порядку державного соціального і пенсійного страхування працівники, а у відповідних випадках і члени їхніх сімей, забезпечуються:

– допомогою по тимчасовій непрацездатності, а жінки, крім того, допомогою по вагітності, пологах і догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

– допомогою у зв'язку з народженням дитини, допомогою на поховання;

– пенсіями за віком, у зв'язку з інвалідністю, у разі втрати годувальника, а також пенсіями за вислугу років, встановленими для деяких категорій працівників. 

За підрядника замовник сплачує лише страхові внески до Пенсійного фонду (тому підрядники мають право на трудову пенсію). Період роботи громадян за договором підряду / про надання послуг відповідно до статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ, за умови сплати за них замовником страхових внесків на обов'язкове державне пенсійне страхування, зараховується до трудового стажу. Трудовий стаж таких громадян підтверджується договором підряду / про надання послуг з відмітками про його виконання або довідкою, оформленою в установленому порядку.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування підрядників від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності або загибелі, здійснюється добровільно, за письмовою заявою до органів Фонду соціального страхування. 

Обмеження при укладенні договору 

Відповідно до статті 188 КЗпП не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.

За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років.

Допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного із батьків або особи, що його замінює.

Трудові договори в даному випадку укладаються в письмовій формі. 

Відповідно до статті 203 ЦК України особа, яка вчиняє правочин, у даному разі укладає договір підряду / про надання послуг, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. А саме: бути повнолітньою (мати вісімнадцять років), або неповнолітній особі надано повну цивільну дієздатність рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновителів) або піклувальника, а в разі відсутності такої згоди – за рішенням суду (ст. 35 ЦК України), або може не бути повнолітньою, але зареєструвала шлюб (ст. 34 ЦК України). 

Укладення договору 

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим, зокрема:

– при укладенні контракту;

– при укладенні трудового договору з неповнолітніми (особи, що не досягли вісімнадцяти років);

– при укладенні трудового договору з фізичною особою;

– у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі.

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт, трудову книжку, свідоцтво про обов'язкове державне соціальне страхування, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Порядок прийняття на роботу встановлюється на конкретному підприємстві, в установі, організації правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Укладення трудового договору оформлюється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу (за штатним розписом).

Слід звернути увагу на те, що трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи. На працівника оформлюються облікові документи (особова картка за формою П-2, особова справа тощо), робиться відповідний запис у трудовій книжці. 

Договір підряду може бути укладений у будь-якій формі.

Якщо сторони домовились укласти договір у письмовій формі, він вважається укладеним із моменту його підписання.

При укладенні договору підряду / про надання послуг громадянин повинен подати паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов'язаний мати спеціальний дозвіл.

За зазначеними договорами відносини замовника та підрядника вважаються оформленими тоді, коли сторони підписали договір.

Запис у трудовій книжці не робиться. 

Розірвання договору 

Трудовий договір може бути припинено тільки в порядку, передбаченому КЗпП України.

Розірвання трудового договору може бути ініційовано працівником (статті 38 і 39), власником підприємства або уповноваженим ним органом (статті 40 і 41), а також профспілковим органом щодо розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, організації.

Трудовий договір може бути припинено і за згодою сторін та в інших випадках.

Про звільнення робиться запис у трудовій книжці, який засвідчується підписом посадової особи і печаткою підприємства (кадрової служби). 

1. Договір підряду припиняється у зв'язку з виконанням обумовленої при його укладенні роботи, про що складається акт здавання-приймання, який підписується сторонами договору.

2. Договір про надання послуг може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови від договору, в порядку та на підставах, встановлених ЦК України, іншим законом або за домовленістю сторін.

Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг визначаються домовленістю сторін або законом.

Запис про розірвання (припинення) договору підряду у трудовій книжці не робиться. 

Майте на увазі, що уклавши договір про надання послуг чи договір підряду ви отримуєте лише винагороду. А працюючи за трудовим договором держава гарантує вам дотримання прав передбачених законодавством про працю. Робіть свій вибір.

 

Соціальний захист громадян