Як захистити свої трудові права?

Згідно зі статтею 43 Конституції України всі ми маємо право на працю. В свою чергу при цьому перед роботодавцями постає питання: як прийняти працівника? За трудовим договором чи за договором підряду чи іншим договором цивільно-правового характеру?

Мінсоцполітики в своєму листі від 16.05.2011 № 151/06/186-11 з цього приводу зауважило, що при виконанні робіт, наданні послуг на підставі трудового договору повинні бути дотримані вимоги трудового законодавства, а при укладанні цивільно-правового договору на виконання певної роботи або за надання певних послуг слід керуватися цивільним законодавством.

За цивільно-правовим договором оплачується не процес праці, а його результат. Особа, яка виконує роботу на підставі цивільно-правового договору, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

Слід підкреслити, що правильне застосування того чи того договору убезпечить від непорозумінь, а в деяких випадках – і від трудових спорів, особливо з громадянами, які виконують роботу за договором підряду або договором про надання послуг, зокрема, щодо записів про роботу в трудову книжку, надання відпусток, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, оплати за час тимчасової непрацездатності (за листком непрацездатності), виплати доплат, надбавок, премій тощо.

Приведемо найхарактерніші відмінності, а головне – правові наслідки трудового договору та договору підряду (про надання послуг), які найчастіше застосовують на практиці.

Яким законодавчим актом регулюється 

Трудовий договір укладається відповідно до глави ІІІ Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП).

Статтею 22 КЗпП встановлено гарантії при укладенні трудового договору, зокрема, забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу, будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладенні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання. 

Договір підряду / про надання послуг укладається відповідно до глав 61 та 63 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

Будь-яких гарантій при укладенні договорів підряду ЦК України не передбачено. 

Поняття договору 

Трудовий договір (ст. 21 КЗпП) – угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Згідно зі статтею 626 ЦК України договором підряду / про надання послуг є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Договір підряду

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл (ст. 837 ЦК України).

Договір про надання послуг

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901 ЦК України). 

Статус працівника за укладеним договором 

За трудовим договором громадянин набуває статусу «працівник», його трудові відносини регулює законодавство про працю. Він має, зокрема, право на відпочинок відповідно до законів про обмеження трудового дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові та безпечні умови праці, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на право звернення до суду для вирішення трудового спору незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством. 

Громадянин за договором підряду / про надання послуг набуває статусу «підрядник» (про надання послуг – «виконавець»).

Він є учасником цивільних відносин, заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленню, які регулюються цивільним законодавством, а також, в окремих випадках, договорами, які не суперечать положенням актів цивільного законодавства. 

Предмет і мета договору 

Предметом трудового договору є процес праці, а саме: виконання роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією, посадою, тобто виконання працівником певної трудової функції.

При цьому трудова функція працівника, як правило, не передбачає будь-якого кінцевого результату, за винятком строкових трудових договорів, що укладаються з особами для виконання певної роботи у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк (ст. 23 КЗпП). 

За договором підряду предметом договору є кінцевий результат, тобто виконання підрядником / виконавцем обумовленої роботи, направленої на досягнення кінцевого результату.

У даному разі важливим є результат роботи, а не спосіб його досягнення. 

Строк договору 

Трудовий договір може бути (ст. 23 КЗпП):

безстроковим, що укладається на невизначений строк;

на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

– таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Застереження:

1. Строковий трудовий договір, переукладений один чи кілька разів, за винятком вищезазначених випадків, вважається укладеним на невизначений строк.

2. Якщо після закінчення терміну строкового трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Приклади підстав для укладення строкових трудових договорів: прийняття на сезонні роботи, на роботи, які виконуються за певний час; на час відсутнього працівника (наприклад, у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), у разі повернення працівника, обраного на виборну посаду (депутата тощо) на своє робоче місце (посаду), а також тих, хто проходить військову (альтернативну) службу. 

1. У договорі підряду / про надання послуг встановлюються строки виконання роботи або її окремих етапів.

Якщо ж у договорі підряду не встановлено таких строків, підрядник повинен виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у прийнятні строки, які б відповідали суті зобов'язання, характеру та обсягам роботи й практиці ділових стосунків (ст. 846 ЦК України).

2. Строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами (ст. 904 ЦК України).

В обох випадках договір набирає чинності з моменту його укладення (ст. 631 ЦК України).

Договір підряду / про надання послуг не може бути укладений на невизначений строк (виконання конкретної роботи обумовлюється певним часом її виконання). 

Умови (зміст