(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних реквізитів заявника претензії)

___________________________________
(повне найменування особи, якій ___________________________________
пред'являється претензія) ___________________________________
(поштові реквізити, телефон)

Дата "___" ____________ 200_ р.

 

ПРЕТЕНЗІЯ № ___
про прострочення виконання договору підряду

 

Сума цієї претензії становить ___________________________________ грн.

(зазначити суму претензіїї)

 

За Договором підряду від "___" ____________ ____ р. № ___________, укладеним між ________________ та ________________, передбачається обов'язок Підрядника _________________________________ здати в експлуатацію в "___" ____________ ____ р. наступний об'єкт:____________________________.

(назва об'єкта)

Фактично виконання Підрядником взятого на себе зобов'язання мало місце із значним простроченням, оскільки будівництво ____________________________ було закінчено "___" ____________ ____ р. Відповідно, прострочення становило _____________________________________________, що підтверджується актом _____________________________ приймальної комісії.

На підставі _______(вказати відповідні положення Договору та чинного законодавства) Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі ________ % від кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт за кожний день прострочення, а всього ___________________________________________________________ грн.

Вказану суму необхідно перерахувати на поточний рахунок Замовника № _____ у ___________________________________________________ в строк до "___" ____________ ____ р.

 

ДОДАТКИ:

(подається перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів)

1. _______________________________.

2. _______________________________.

3. _______________________________.

4. _______________________________.

5. _______________________________.

 

 

У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні у іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

Керівник
або його заступник


_____________________________
(підпис)

Виконавець

_____________________________
(прізвище, номер телефону)