(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних реквізитів заявника претензії)

___________________________________
(повне найменування особи, якій
___________________________________
пред'являється претензія)
___________________________________
(поштові реквізити, телефон)

Дата "___" ___________ 20__ року

 

 

ПРЕТЕНЗІЯ N ___
щодо неналежної тари (упаковки) продукції

 

Сума цієї претензії складає _____________________________________ грн.
(зазначити суму претензії в тому випадку, якщо претензія підлягає грошовій оцінці, до претензії додати розрахунок суми претензії)

Згідно з Договором N ___ ______________ від "___" ____________ ____ р., укладеним між ___________________ та ____________________, за накладною N ___ від "___" _______________ ___ р. на нашу адресу надійшла відвантажена вами продукція ______________________ у кількості ____________ на суму __________________________ грн.
Вашу платіжну вимогу-доручення N _______ від "___" ____________ ____ р. нами оплачено повністю.
Згідно з п. ___ Договору, ГОСТу (ДСТУ, ТУ) ____________ продукція повинна відвантажуватися _______________________________________________
______________________________________________________________________.
При прийманні за якістю встановлено, що продукція надійшла в неналежній тарі (упаковці) ___________________________, що підтверджується актом N ___ від "___" ____________ ____ р., складеним за участі представника _______________________, посвідчення N ___ від "___" ____________ ____ р.
На підставі вищевикладеного, керуючись ____________________________,
просимо замінити неналежну тару (упаковку) у строк ______________ шляхом ______________________________________________________________________.

Додатки:


1. Копія Договору N ____ _______________ від "___" ____________ ____ р.
2. Накладна N _________________________ від "___" ____________ ____ р.
3. Акт здавання-приймання N ___________ від "___" ____________ ____ р.
4. Посвідчення представника ____ N _____ від "___" ____________ ____ р.
5. Телеграма про виклик представника постачальника.
6. Виписка з договору, ГОСТу, ДСТУ, ТУ.
7. Інші документи, що обґрунтовують претензію на ___ сторінках.

У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні в іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

"___" ________________ 20__ р.

 

________________________
(уповноважена особа підприємства, організації або її представник)

__________________/___________________/
(підпис)