(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних реквізитів заявника претензії)

__________________________________
(повне найменування особи, якій
__________________________________
пред'являється претензія)
__________________________________
(поштові реквізити, телефон)

Дата "___" ___________ 20__ року

 

 

ПРЕТЕНЗІЯ N ___
щодо некомплектності товару


Сума цієї претензії складає _____________________________________ грн.
(зазначити суму претензії в тому випадку, якщо претензія підлягає грошовій оцінці, до претензії додати розрахунок суми претензії)

 

Згідно з Договором N ___ ______________ від "___" ____________ ____ р., укладеним між _________________ та ____________, за накладною N ___ від "___" ____________ ____ р. на нашу адресу Вами було поставлено товар ______________________________________________________________________
(найменування)
у кількості _________________ на суму ________________________________ грн.
Вантаж прибув _________________________________________________________
(стан перевізних засобів)
у вагоні (контейнері) за __________________________________________________
(стан пломб)
пломбами _______________________________ у ____________________ упаковці.
(відправника, залізниці)                                      (стан упаковки)
Вашу платіжну вимогу-доручення N ___ від "___" ____________ ____ р. оплачено повністю.
При прийманні ___________________________________________________
(найменування товару)
встановлено ___________________________________________________________,
(опис некомплектного товару)
що підтверджується актом N ___ від "___" ____________ ____ р., складеним за участі представника ____________________________________________________,
(вказати організацію)
що діє на підставі __________ N _______________ від "___" ____________ ____ р.
Враховуючи вищевикладене, керуючись _____________________________,
пропонуємо вам доукомплектувати товар у __________ строк або перерахувати на наш поточний рахунок N ____ у _____________________________ м. ___________
(найменування банку)
вартість оплаченого нами некомплектного товару.

Додатки:


1. Копія Договору N ___ ________________ від "___" ____________ ____ р.
2. Акт приймання-передачі товару N ___ від "___" ____________ ____ р.
3. Документ (копія), що підтверджує повноваження представника N ___ від "___" ____________ ____ р.
4. Телеграма про виклик постачальника та доукомплектування продукції.
5. Накладна N _________________.
6. Платіжна вимога-доручення N ___ від "___" ____________ ____ р.
7. Розрахунок суми претензії.
8. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на __________ сторінках.
У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні в іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

 


"___" ________________ 20__ р.

 

__________________________
(уповноважена особа підприємства, організації або її представник)

__________________/___________________/
(підпис)