(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних реквізитів заявника претензії)

___________________________________
(повне найменування особи, якій ___________________________________
пред'являється претензія) ___________________________________
(поштові реквізити, телефон)

Дата "___" _______________ 20__ р.

 

 

ПРЕТЕНЗІЯ N ___
щодо недопоставки продукції

Сума цієї претензії становить ___________________________________ грн.
(зазначити суму претензії в тому випадку, якщо претензія підлягає грошовій оцінці, до претензії додати розрахунок суми претензії)

У відповідності до укладеного між ____________ та ___________ Договору ____________________ N ___ від "___" ____________ ____ р. ви були зобов'язані поставити нам в ____________ ____ р. ___________________________
(квартал, місяць)
________________________________________________________________
(найменування продукції, товару)
________________________________________________________________
у кількості _______________________________________________________
на суму _____________________________________________________ грн.
Фактично за вказаний період поставлено _____________________________
(найменування продукції)
________________________________________________________________
в кількості _______________________________________________________
на суму _____________________________________________________ грн.
Таким чином, вами недопоставлено у визначений Договором строк ______
________________________________________________________________
(найменування продукції)
в кількості _______________________________________________________
на суму _____________________________________________________ грн.
На підставі вищевикладеного, керуючись ___________________________
_________________________, просимо провести допоставку продукції, якої не вистачає, у __________ строк в порядку ___________________ і перерахувати на наш поточний рахунок N ___________ в ________________________________ в м.
(найменування банку)
________________ штраф в розмірі ___ відсотків від вартості недопоставленої продукції, що становить суму ___________________________________________ грн.


Додатки:


1. _________________________________________________.
2. _________________________________________________.
3. _________________________________________________.
4. _________________________________________________.
5. _________________________________________________.


У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні в іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

Керівник
або його заступник


_____________________________
(підпис)

Виконавець

_____________________________
(прізвище, номер телефону)