Додаток 13
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України

ЗАЯВА
про відкриття/закриття рахунків

Найменування органу Державного казначейства України,
у якому відкривається/закривається рахунок

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

_____________________________________________________
________________________________________
_____________
(
повне найменування)

Найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
ідентифікаційний номер згідно з ДРФО

________________________________
__________
______________________

Просимо відкрити/закрити небюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку:
_________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________
______
________________________________________________________________________________
________

Керівник (фізична особа
- суб'єкт підприємницької
діяльності)


__________________
(
підпис)


_________________________
(
прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер
(за наявності у штатному розписі)

__________________
(
підпис)

_________________________
(
прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

Документи на відкриття/закритття рахунку(ів) перевірив:
____________________________________________________
____________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)

Відкрити/закрити ________________ рахунок(ки) дозволяю.
(
вид рахунку)

Керівник

___________________
(
підпис)

___________________________
(
прізвище, ініціали)

Дата відкриття/закриття рахунку(ів)

"___" _____________ 20__ року

Головний бухгалтер

__________________
(
підпис)

___________________________
(
прізвище, ініціали)