СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР


"___" ____________ 200_ р.

ООО "_____________" (вказується назва підприємства) (далі - "Підприємство"), в особі директора _____________ (Ф. І. О. директора) (далі - "Роботодавець/Замовник"), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та громадян ______________________ (вказується ФІО, паспорт N серії _______ виданий _____________________, що мешкає за адресою: _________________________ (далі - "Працівник/Виконавець"), з іншої сторони, керуючись Кодексом законів про працю України, уклали цей Строковий трудовий договір про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати такі роботи: _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(характер і вид робіт)
строком до фактичного виходу з декретної відпустки на роботу працівника (Ф. І. О., особисті дані та посада) ________________________________________________________________________________.
1.2. Робота має відповідати таким вимогам: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
1.3. Роботодавець/Замовник зобов'язаний забезпечити Працівника/Виконавця усіма необхідними технічними засобами для виконання дорученої йому роботи, передбаченої цим Договором.
1.4. Замовник зобов'язаний своєчасно прийняти і оплатити роботу.


2. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ


2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві грошову суму в розмірі ___________ грн.


3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.


4. ДОДАТКОВІ УМОВИ


___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


5. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


5.1. Договір припиняє діяти з дати фактичного виходу працівника ___________________ (Ф. І. О., посада) на постійне місце роботи.
Спори, які можуть виникнути щодо цього строкового трудового вирішуються сторонами самостійно, або у судовому порядку.


ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Працівник/Виконавець:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Підписи:
Працівник/Виконавець: ______________________
Підпис ______________________

Роботодавець/Замовник:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Роботодавець/Замовник: ____________________
Підпис ____________________